Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 23.05.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ.

Чл.1. Настоящите Общи условия за извършване на плащания на задължения през виртуален ПОС терминал (наричани по долу „Общи условия”) уреждат условията и реда, по които „Макроадванс“ АД, ЕИК 201127485 (за краткост по-долу „Дружеството“) предоставя възможност на лицата или техните представители да заплащат задължения към Дружеството онлайн, през уебсайт на „Макроадванс“ АД, а именно: www.kinti.bg

Дружеството предоставя на потребителите възможност да заплащат задълженията си към „Макроадванс“ АД по електронен път, чрез виртуален ПОС терминал, посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банка, с която Дружеството има сключен договор. Сайтът позволява плащане без необходимост от регистрация или създаване на потребителски профил.

Чл.2. Дефиниции, използвани в настоящите Общи условия

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини ще имат следното значение:

„Дружество/то“ означава „Макроадванс“ АД, ЕИК 201127485, седалище и адрес на управление гр.София, ул.Г.С.Раковски №147, оф.14;

„Банка/та“ означава която и да е от следните банки, с която Дружеството е сключило договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни или кредитни карти в интернет, а именно:

1. „Банка ДСК“ АД ЕИК 121830616, седалище и адрес на управление ул. Московска № 19, Телефон: 0700 10 375, Интернет страница: www.dskbank.bg. Компетентен надзорен орган: БНБ.

2. „"..............................., ЕИК ........................., седалище и адрес на управление ................................., Телефон: ......................, Интернет страница: ...................... Компетентен надзорен орган: ...........................

“Потребител” означава всяко лице, което използва Виртуалния ПОС терминал за заплащане на задължения към Дружеството.

„Виртуален ПОС терминал“ означава логически дефинирано устройство в картовата система на Банка, чрез което се извършват електронни плащания на задължения през интернет страницата на Дружеството при използване на банкова карта в режим онлайн. Платформата се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, с която Дружеството е сключило договор за обслужване на разплащания с местни и 2 международни дебитни или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на трансакциите.

„Сайт/ът“ означава следния уебсайт www.kinti.bg на Дружеството.

Чл.3. Процедура за извършване на плащане чрез Сайта

3.1. Дружеството предоставя възможност на Потребителите възможност по избор да извършват плащания онлайн, през Сайта на Дружеството чрез Виртуален ПОС терминал, с които плащания да погасяват задължения, по които Дружеството е кредитор на основание предоставен Договор за потребителски кредит или задължения, които Дружеството е придобило по силата на сключени договори за цесия.

Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa и VisaElectron. Максималната сума за плащане с карта е 5000 лв

Плащането се извършва без регистрация от Меню „Как да платя“ с избор на опция за плащане „Плащане на виртуален ПОС терминал“. Задължителни полета, които Потребителят следва да попълни, за да извърши плащане на сума са:

i. ЕГН / Единен Граждански Номер/ на Потребителя или номер на кредитно задължение;

ii. Размер на сума, която да бъде платена. Всички плащания се извършват в ЛЕВА;

iii. Избор на вид карта, посредством която ще бъде извършено плащането.

iv. Приемане на настоящите Общи условия.

3.3.1. На Потребителя е известно, че при въвеждане на посочените данни се извършва верифициране или установяване наличието на задължениe на Потребителя, но без да се извършва проверка или предоставя информация относно размер/стойност на неплатените задължения.

3.3.2. В случай че по въведените данни за ЕГН в системата на Дружеството не се открива задължение на Потребителя или по въведения номер на кредитно задължение не е открит дълг с такъв номер, или в случай че Потребителят е въвел неправилни, неточни или непълни данни, системата няма да позволи на Потребителя да предприеме по-нататъшни действия по трансфер на сума.

3.4. Допълнителна информация (незадължителни полета), която може да бъде предоставена от Потребителя, но същата не е задължителна за извършване на плащането:

i. Име и фамилия на Потребителя

ii. Телефон за контакт с Потребителя;

iii. Електронен адрес на Потребителя;

iv. Номер на кредитно задължение/на договор за кредит на Потребителя.

3.4.1. В случай че бъде представена от Потребителя, посочената допълнителна информация може да се използва от Дружеството единствено за целите на по-лесна идентификация или необходимост от допълнителна проверка във връзка с извършеното плащане.

3.5. След завършване попълването на данните по т.3.3. и/или т.3.4. по-горе и с натискане на бутон „Плати“, Потребителят ще бъде прехвърлен към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3- цифрен код за сигурност - CCV и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата Банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.

3.5.1. Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през Сайта на Дружеството, като отговорността за осъществяване на трансакцията е на Банката, а не на Дружеството. При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката. Дружеството няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката.

3.5.2. В случай че Потребителят уведоми писмено Дружеството, че надлежно е извършил плащане към Дружеството, но същото не е отразено като извършено в системата на Дружеството, Дружеството предприема незабавни мерки за изясняване на случая като използва посредничеството и съдействието на Банката. Дружеството своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.

3.5.3. В случай на измама или неоторизирано използване на дебитна/кредитна карта на Потребител от трети лица, Дружеството не носи никаква отговорност, включително, ако институцията издала съответната дебитна/кредитна карта удържи средства заради неоторизирани трансакции.

3.5.4. Грешно преведени суми се възстановяват по картата, с която е изършено плащането, но след адресиране на изрична молба от Потребителя на следния електронен адрес на Дружеството info@kinti.bg. Не се счита, че е налице грешно преведена сума, когато е налице непогасено задължение на Потребителя към Дружеството и сумата на превод е вече получена от Дружеството.

3.5.5. В случай че Потребителят е заплатил стойност, по-висока от размера на падежиралата част от задължението му, Дружеството е задължено да върне разликата, единствено при изрично искане на Потребителя, адресирано по електронен път до Дружеството.

3.5.6. При неточнoсти, грешно изпълнение на трансакцията и всякакви други оспорвания и въпроси във връзка с трансакция/трансфер на суми, Потребителят може да подаде писмено запитване/възражение до Дружеството, на посочените контакти на интернет сайта на Дружеството – www.kinti.bg

3.5.6.1. Дружеството предприема незабавно мерки за изясняване на казуса и своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.

Чл.4. Дружеството и Потребителят ще полагат усилия и ще се стремят да уреждат всички възникнали помежду им спорове извънсъдебно, чрез преговори и на основата на взаимно разбирателство и отстъпки. Възникналите спорове между страните, по отношение на извършени плащания чрез Виртуалния ПОС терминал се уреждат по взаимно съгласие, след предявена писмена претенция, в това число и по електронен път, от страна на Потребителя или негов упълномощен представител или по съдебен ред, пред компетентния български съд, съгласно приложимото българско законодателство.

Чл.5. Обработване и съхранени на лични данни

Личните данни, които Потребителят предоставя на Дружеството при извършване на плащания през Виртуалния ПОС терминал, се обработват и съхраняват от Дружеството в 4 съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), („Общ регламент за защита на личните данни“). Дружеството не събира, не съхранява и не обработва картови данни. Подробна информация за данните, които идентифицират Дружеството като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на Дружеството; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на Дружеството, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени; и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на физическите лица, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на „Макроадванс” АД, както и в договорната документация. Информацията е оповестена и на сайта на Дружеството на адрес: www.kinti.bg

Чл.6. Общи разпоредби

6.1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се задължава и да ги спазва.

6.2. Настоящите Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. При извършване на промени в настоящите Общи условия Дружеството ще положи усилия да уведоми Потребителя за промените чрез публикуването им на сайта www.kinti.bg.

6.2.1. Дружеството предоставя на Потребителя срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на посочения срок, Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. В случай че Потребител изрази несъгласие с Общите условия или с техните промени в указания срок, то няма да може да използва услугите на сайта за плащане чрез Виртуален ПОС терминал.

6.3. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.4. Настоящите условия са одобрени с решение на Изпълнителния директор на МАКРОАДВАНС АД и влизат в сила считано от 01.05.2023 г.

София