Вземи кредит сега

Колко?

500 лв.
50 лв. 1000 лв.

До кога?

21 дни
5 дни 12 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е два месеца
СУМА:
500 лв.
Лихва:
11.96 лв.
Общо:
511.96 лв.
Вноски: 511.96 лв.
Първа вноска: 14.05.2018 г.
Кандидатствай
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ВЗЕМИ КРЕДИТ И СПЕЧЕЛИ ТАБЛЕТ ОТ KINTI.BG”

1. Общи разпоредби

1.1. Играта „ВЗЕМИ КРЕДИТ И СПЕЧЕЛИ ТАБЛЕТ ОТ KINTI.BG ”, наричана по-нататък за по-кратко „Играта“, се организира от „МАКРОАДВАНС” АД, с ЕИК 201127485, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Г.С.Раковски“ №147, ет.5, ап.14, наричано за по-кратко „Организатор“.

1.2. Участвайки в Играта, участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

1.3. Играта се провежда онлайн, на български език, на територията на Република България, на следните интернет страници - http://www.kinti.bg/; http://www.kintite.bg

2. Период на валидност на Играта

2.1. Активният период за участие в Играта е от 15.03.2018г. до 23:59ч. на 16.04.2018г. Печелившият ще бъде обявен на 17.04.2018г.

3. Право на участие

3.1. Право на участие и получаване на награда има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези „ОБЩИ УСЛОВИЯ“, наричано по-долу за краткост „Участник“

3.2. Не може да бъде участник в Играта лице, което работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или лице, заето в дейност, свързана с реализацията и администрирането на Играта, както и лица, членове на техните семейства.

3.3. Право на участие в Играта има всеки, който е изпълнил успешно процедурата, описана в т.4 от настоящите Общи условия.

4. Правила и процедура за провеждане на Играта

4.1. Право на участие в играта има всяко лице, което:

4.1.1. В периода от 00:01 ч. на 15.03.2018г. до 23:59 ч. на 16.04.2018г. е подало на сайта на Организатора заявление за отпускане на кредит за сума не по- малко от 50.00 (петдесет) лева /главница/, сключило е договор за отпускане на потребителски кредит с Организатора в периода от 00:01 ч. на 15.03.2018г. до 23:59 ч. на 16.04.2018г. и е усвоило предоставената заемна сума в периода от 00:01 часа на 15.03.2018г. до 23:59ч. на 16.04.2018г.

4.1.2. С подаване на заявление за отпускане на потребителски кредит, всеки участник декларира, че приема настоящите Общи условия и че отговаря на изискванията за Участник в играта, а именно – че е дееспособно физическо лице, навършило 18 години.

4.1.3. При сключване на договор за потребителски кредит, не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки Участник има право да откаже участието си в Играта, като изпрати писмено уведомление до Организатора на следния електронен адрес: info@kinti.bg

4.1.4. В случай, че Организаторът не одобри Заявлението за отпускане на кредит или в случай, че Кредитополучателят не усвои отпуснатия кредит след успешно подписан Договор за потребителски кредит с Организатора, в периода, за който се провежда играта, то Участникът няма право на участие в играта за спечелване на наградата.

4.2. Всеки участник, който отговаря на всички изисквания на чл. 4.1 от настоящите Общи условия, участва автоматично в играта за спечелване на наградата.

4.3. Всеки участник има право да участва в играта само веднъж, независимо колко Договора за кредит е сключил с Организатора в периода на провеждането на играта.

4.4. Участникът, който изпълни предходните условия и отговаря на изискванията на т.3 от настоящите Общи условия, ще участва в Играта чрез томбола за спечелване на наградата.

5. Награда, обявяване на печеливш и получаване на наградата

5.1. Организаторът осигурява награда - „Таблет“ за един от всички участници в Играта, който има следните спецификации: „Lenovo Miix 320 с процесор Intel Atom® x5-Z8350 up to 1.92 GHz, 10.1", IPS, Touch, 2GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics, Microsoft Windows 10“.

5.2. Наградата, описана в настоящите общи условия, не може да бъде заменена за паричната й равностойност.

5.3. Печелившият се определя на томболен принцип чрез специално разработен софтуер и ще бъде изтеглен и обявен на 17.04.2018г. на следната страница: www.facebook.com/KintiBG , чрез посочване на имената, част от телефона, предоставени от печелившия участник в Заявлението за отпускане на потребителски кредит, както и чрез посочване на номера на сключения договор за кредит.

5.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившия участник. Публично се счита съобщението, публикувано на посочената в т.5.3 от настоящите Общи условия интернет страница. Лично се счита обаждане на посочения в Заявлението за отпускане на кредит телефон или известяване на имейл адреса, подаден от участника в Заявлението за отпускане на потребителски кредит.

5.5. Печелившият участник следва да посети офиса на Организатора в гр. София, за да получи наградата си, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на съобщението по т.5.4.

5.6. Печелившият участник може да получи наградата си във всеки работен ден в часовете между 09:00ч. и 18.00ч. на следния адрес: гр. София, ул. "Славянска" №11, вх. В, ет. 3, офис 11. При получаване на наградата, независимо дали същата се получава на място в офиса или чрез куриер, печелившият участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на наградата се съставя двустранен протокол, който печелившият участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

5.7. Печелившият може да заяви и получаване на наградата по куриер за негова сметка, след като изпрати три имена и адрес за доставка на: info@kinti.bg

5.8. В случай че печеливш участник не се яви да получи наградата си в указаните в настоящите Общи условия срокове и при уговорените условия, същият губи правото да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът следва да изтегли друг печеливш, на когото да връчи наградата.

5.9. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие между посочените от участника имена, телефон за връзка и имейл адрес, наградата не се връчва.

5.10. С настоящите Общи условия, участниците декларират, че с участието си в Играта дават съгласието си, в случай че спечелят наградата, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта, като същите могат да бъдат поставени на интернет страницата на Организатора, на Фейсбук страницата му, както и на всякаква друга онлайн и/или медийна платформа, за което не се дължи заплащане на хонорар на печелившия.

6. Допълнителни разпоредби

6.1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка по всяко време.

6.2. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставената награда. Такава отговорност се предоставя съгласно условията на производителя на съответната награда.

6.3. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата, на която се провежда Играта.

6.4. Организаторът има право да оповести публично имената на наградения участник и неговата награда от Играта. Обявяването на участника - победител се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия, част от имейл адреса и част от телефонния номер, които е предоставил в Заявлението за отпускане на кредит.

6.5. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта.

6.6. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта.

6.7. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

6.8. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта.

6.9. С приемането на настоящите Общи условия, всеки участник се съгласява посочените от него данни (име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес) да бъдат използвани само и единствено от Организатора на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

6.10. В случай на форс-мажорни обстоятелства Играта може да бъде прекратена, както и в случай на невъзможност на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страницата на Организатора, правата на участниците да участват за спечелването на награда ще бъдат отменени. В случай на прекратяване на играта по тази точка няма да бъдат връчвани награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е компенсация на участниците.

6.11. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страниците: http://www.kinti.bg/ ; http://www.kintite.bg