Вземи кредит сега

Колко?

500 лв.
50 лв. 1000 лв.

До кога?

21 дни
5 дни 12 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е два месеца
СУМА:
500 лв.
Лихва:
11.96 лв.
Общо:
511.96 лв.
Вноски: 511.96 лв.
Първа вноска: 13.10.2017 г.
Кандидатствай
Общи условия на промоцията
1.Общи разпоредби

1.1. Организатор на промоцията е „МАКРОАДВАНС” АД, с ЕИК 201127485, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Г.С.Раковски“ №147, ет.5, ап.14, наричано за по-кратко „Организатор“.

1.2. Промоцията се провежда онлайн, на български език, на територията на Република България, на следните интернет страници - www.kinti.bg; www.kintite.bg.

2. Период на валидност на промоцията
2.1. Активният период на промоцията е от 07.03.2017 г. до 13.04.2017г.
3. Право на участие

3.1. Право на участие в промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Кредитополучател/, което сключи Договор за потребителски кредит с „Макроадванс“ АД Участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да спазват техните разпоредби. Не се изисква изрично волеизявление от страна на Клиента, за да придобие същият право на участие в промоцията.

4. Условия на процията

4.1. Промоцията обхваща всички договори за кредит, сключени в периода посочен в т.2.1.

4.2. Кредитополучателите могат да се възползват от 50% (петдесет процента) отстъпка размера на лихвения процент и 50% (петдесет процента) отстъпка от евентуални неустойки свързани с осигуряването на обезпечение по кредита.

4.3. В случай че кредитът бъде погасен след крайния срок за погасяване, съгласно договора за потребителски кредит, Кредитополучателят губи правото си на отстъпка.

4.4. Всеки Кредитополучател има право да откаже да се възползва от промоцията чрез писмено волеизявление, изпратено до адреса Организатора, посочен в т. 1.1 по-горе.

5. Допълнителни разпоредби

5.1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда промоцията и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка по всяко време.

5.2. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата, на която се провежда промоцията.

5.3. Всички участници дават своето съгласие за събиране, съхраняване и обработване на личните им данни за целите на провеждането на промоцията.

5.4. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията.

5.5. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

5.6. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в промоцията.

5.7. С приемането на настоящите Общи условия, всеки участник се съгласява посочените от него данни (име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес) да бъдат използвани само и единствено от Организатора на промоцията за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

5.8. В случай на форс-мажорни обстоятелства прмоцията може да бъде прекратена, както и в случай на невъзможност на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на промоцията.

5.9. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страниците www.kinti.bg, www.kintite.bg

Website Security Test