Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 13.07.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Безлихвен кредит от Kinti.bg“

1. Общи разпоредби

1.1. Промоцията „Безлихвен кредит от Kinti.bg”, наричана по-нататък за по- кратко „Промоцията“, се организира от „МАКРОАДВАНС” АД, с ЕИК 201127485, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Г.С.Раковски“ № 147, ет.5, ап.14, наричано за по- кратко „Организатор“.

1.2. Участвайки в Промоцията, участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

2. Период на валидност на Промоцията

2.1. Промоцията е валидна от 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г. включително.

2.2. Организаторът си запазва правото да удължи срока на промоцията, като в този случай, удължаването ще бъде оповестено на страницата на Кинти.бг.: https://www.kinti.bg; https://www.kintite.bg

3. Право на участие и условия на Промоцията

3.1. Право на участие в промоцията придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес на територията на Република България, което е нов за Организатора клиент, т.е. клиент, който никога преди това не е усвоявал кредит от Организатора и което е кандидатствало за отпускане на потребителски кредит със срок на погасяване на кредита не по-дълъг от 30 дни. Ако Кредитополучателят погаси коректно задълженията си – най-късно до деня на падежната дата съгласно индивидуалния договор за потребителски кредит, Кредитополучателят не дължи лихви, неустойки и други такси във връзка със сключения първи Договор за потребителски кредит с Организатора и има право да върне единствено усвоената главница по договора, в срока на действие на договора, като в този случай приложимият ГПР е 0 %, а главницата се олихвява с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 0% . В случай, че Кредитополучателят желае да се възползва от опцията за удължаване на срока на кредита, то промоцията не се прилага и промоционалните условия не намират действие, като Кредитополучателят следва да заплати всички лихви и неустойки към датата на падеж на вноската или на цялото задължение, съгласно индивидуалния договор. В този случай, както и в случай, че кредитополуателят не погаси кредита в срок до или най- късно на падежа на задължението, ГЛП и ГПР са дължими в размера, уговорен в индивидуалния договор за кредит.

3.2. Промоцията е валидна само за Договори за потребителски кредит със срок на издължаване до 30 дни, които са сключени от лица съгласно описаното в т.3.1. от настоящите Общи условия на промоцията и в периода на валидност на промоцията – от 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г. включително.

3.3. В случай, че усвоеният кредит не бъде погасен до датата на уговорения в Договора за потребителски кредит падеж, Кредитополучателят ще дължи всички лихви, неустойки и други плащания, уговорени в сключения Договор за потребителски кредит и отпадат промоционалните условия, уговорени в индивидуалния договор.

3.4. Не може да бъде участник в Промоцията лице, което работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или лице, заето в дейност, свързана с реализацията и администрирането на Промоцията, както и лица, членове на техните семейства.

3.5. При сключване на договор за потребителски кредит, не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки Участник има право да откаже участието си в Промоцията, като изпрати писмено уведомление до Организатора на следния електронен адрес: info@kinti.bg

3.6. Всеки участник, който отговаря на всички изисквания на чл. 3.1 от настоящите Общи условия, участва автоматично в Промоцията.

4. Загубване на право на участие в промоцията

4.1. Всеки Кредитополучател отговаря за истинността на представените от него данни във връзка с кандидатстването и отпускането на потребителски кредит.

4.2. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в промоцията, в случай, че се установи, че Кредитополучател е нарушил условията по промоцията или в случай, че се установи злоупотреба с лични данни.

4.3. Всеки Кредитополучател, който не погаси цялата дължима сума по главницата до падежната дата, посочена в индивидуалния му договор за потребителски кредит, загубва правото на участие в промоцията и дължи плащане на всички уговорени в индивидуалния договор за кредит лихви и неустойки, както и други такси. В този случай уговорения ГЛП и ГПР са в размери, съгласно уговореното в договора за потребителски кредит.

4.4. Всеки Кредитополучател, който се е възползвал от опцията за удължаване на срока за връщане на кредита, загубва правото на участие в промоцията и дължи плащане на всички уговорени в индивидуалния договор за кредит лихви и неустойки, както и други такси. В този случай уговорения ГЛП и ГПР са в размери, съгласно уговореното в договора за потребителски кредит.

5. Допълнителни разпоредби

5.1. Промоцията се провежда при спазване на българското и европейско законодателство във връзка със защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

5.2. Всички Кредитополучатели дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни от „Макроадванс“ АД, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на провеждането на промоцията, посредством декларацията за съгласие за обработване на личните им данни, която попълват при кандидатстване за отпускане на кредит. Организаторът обработва получените лични данни на лицата в съответствие с приложимото българско и европейско законодателство.

5.3. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Промоцията, както и да пази конфиденциалността на личната информация.

5.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Промоцията.

5.5. С приемането на настоящите Общи условия, всеки участник се съгласява посочените от него данни (име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес) да бъдат използвани само и единствено от Организатора на Промоцията за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

5.6. В случай на форс-мажорни обстоятелства Промоцията може да бъде прекратена, както и в случай на невъзможност на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Промоцията.

5.8. Всеки възникнал спор между Кредитополучателя и Организатора на Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки момент, в случай, че заемател, участник в промоцията, счита, че правата му по настоящата промоция са нарушени, има право да подаде жалба до адреса на управление на Организатора, посочен в чл. 1.1. от настоящите Общи условия.

5.9. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата https://www.kinti.bg; https://www.kintite.bg

Имаш ли нужда от помощ?
Обади ни се.

0700 35 005

info@kinti.bg

София