Вземи кредит сега

Колко?

500 лв.
50 лв. 1000 лв.

До кога?

21 дни
5 дни 12 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е два месеца
СУМА:
500 лв.
Лихва:
11.96 лв.
Общо:
511.96 лв.
Вноски: 511.96 лв.
Първа вноска: 07.02.2018 г.
Кандидатствай
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ С KINTI.BG”
1.Общи разпоредби

1.1. Играта „СПЕЧЕЛИ С KINTI.BG”, наричана по-нататък за по-кратко „Играта“, се организира от „МАКРОАДВАНС” АД, с ЕИК 201127485, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Г.С.Раковски“ №147, ет.5, ап.14, наричано за по-кратко „Организатор“.

1.2. Участвайки в Играта, участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

1.3. Играта се провежда онлайн, на български език, на територията на Република България, на следната интернет страница - http://promo.kinti.bg/.

1.4. Предоставянето на наградите и участието в Играта са безвъзмездни и Играта не е обвързана с кандидатстване и сключване на договор за кредит с Организатора.

2. Период на валидност на промоцията
2.1. Активният период за участие в Играта е от 10.11.2017 г. до 23:59 ч. на 10.12.2017 г. Печелившият ще бъде обявен на 11.12.2017 г.
3. Право на участие

3.1. Право на участие и получаване на награда има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес на територията на Република България.

3.2. Не може да бъде участник в Играта лице, което работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или лице, заето в дейност, свързана с реализацията и администрирането на Играта, както и лица, членове на техните семейства.

3.3. Право на участие в Играта има всеки, който е изпълнил успешно процедурата, описана в т.4 от настоящите Общи условия.

4. Правила и процедура за провеждане на Играта

4.1. След като отиде на посочената по-горе интернет страница, участникът следва първо да отговори на поставения въпрос, като има право да избере само един от посочените три възможни отговора.

4.2. След като отговори на поставения въпрос, участникът трябва да се регистрира за томболата, като за целта попълни регистрационната форма, в която трябва да посочи единствено име, фамилия, имейл и телефон за връзка. С попълването на регистрационната форма участникът приема настоящите Общи условия и се съгласява с тях.

4.3. Всеки участник има право да се регистрира за участие в Играта само веднъж, както и да участва веднъж за изтеглянето на наградата.

4.4. Всеки участник може да спечели само един брой награда от описаните в т. 5 от настоящите Общи условия.

4.5. Участникът, който изпълни предходните условия и отговаря на изискванията на т.3 от настоящите Общи условия, ще участва в Играта чрез томбола за спечелване на наградата.

5. Награда, обявяване на печеливш и получаване на наградата

5.1. Организаторът осигурява награда - „Телевизор“ за един от всички участници в Играта.

5.2. Организаторът осигурява награда - „Мобилно зарядно устройство “ за петима от всички участници в Играта.

5.3. Организаторът осигурява награда - „Флашка “ за 20 от всички участници в Играта.

5.4. Наградите, описани в настоящите общи условия, не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

5.5. Печелившите се определят на томболен принцип чрез специално разработен софтуер и ще бъдат изтеглени и обявени на 11.12.2017г. на страницата на Играта, чрез посочване на имената, част от телефона и имейл адреса, предоставени от печелившия участник в попълнената регистрационна форма.

5.6. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившия участник. Публично се счита съобщението, публикувано в страницата на Играта. Лично се счита обаждане на посочения при регистрацията в Играта телефон или известяване на имейл адреса, подаден от участника при регистрация в Играта.

5.7. Печелившият участник следва да посети офиса на Организатора в гр. София, за да получи наградата си, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на съобщението по т.5.6.

5.8. Печелившият участник може да получи наградата си във всеки работен ден в часовете между 09:00 ч. и 18:00 ч. на следния адрес: гр. София, ул. "Славянска" №11, вх. В, ет. 3, офис 11. При получаване на наградата, независимо дали същата се получава на място в офиса или чрез куриер, печелившият участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на наградата се съставя двустранен протокол, който печелившият участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

5.9. Печелившите могат да заявят и получаване на наградата по куриер за тяхна сметка, след като изпратят три имена и адрес за доставка на: info@kinti.bg

5.10. В случай че печеливш участник не се яви да получи наградата си в указаните в настоящите Общи условия срокове и при уговорените условия, същият губи правото да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът следва да изтегли друг печеливш, на когото да връчи наградата.

5.11. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие между посочените от участника имена, телефон за връзка и имейл адрес, наградата не се връчва.

5.12. С настоящите Общи условия, участниците декларират, че с участието си в Играта дават съгласието си, в случай че спечелят наградата, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта, като същите могат да бъдат поставени на интернет страницата на Организатора, на Фейсбук страницата му, както и на всякаква друга онлайн и/или медийна платформа, за което не се дължи заплащане на хонорар на печелившия.

6. Допълнителни разпоредби

6.1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка по всяко време.

6.2. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди. Такава отговорност се предоставя съгласно условията на производителя на съответната награда.

6.3. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата, на която се провежда Играта.

6.4. Организаторът има право да оповести публично имената на наградения участник и неговата награда от Играта. Обявяването на участника - победител се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия, част от имейл адреса и част от телефонния номер, с които се е регистрирал в Играта.

6.5. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта.

6.6. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта.

6.7. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

6.8. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта.

6.9. С приемането на настоящите Общи условия, всеки участник се съгласява посочените от него данни (име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес) да бъдат използвани само и единствено от Организатора на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронни новини, е-бюлетини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

6.10. В случай на форс-мажорни обстоятелства Играта може да бъде прекратена, както и в случай на невъзможност на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страницата на Организатора, правата на участниците да участват за спечелването на награда ще бъдат отменени. В случай на прекратяване на играта по тази точка няма да бъдат връчвани награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е компенсация на участниците.

6.11. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата http://promo.kinti.bg/.