Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 20.08.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Общи условия печат запази

I. Общи разпоредби

1. Настоящите Общи условия за предоставяне на потребителски кредити на физически лица /Общи условия/ се прилагат и уреждат реда и условията, при които МАКРОАДВАНС АД, финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ, предоставя потребителски кредити на физически лица по смисъла на Закона за потребителския кредит /ЗПК/; условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити; правата и задълженията на страните в тази връзка и последиците при неизпълнението им в договорените срокове. Тези Общи условия са неразделна част от всеки индивидуален договор за кредит, подписан между МАКРОАДВАНС АД и неговите клиенти - кредитополучатели

2. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори, се прилагат клаузите на съответния договор.

3. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивните законови норми се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

4. Предоставянето на настоящата информация не задължава МАКРОАДВАНС АД да отпусне заем/кредит на кредитоискателя. Предоставянето на заем/кредит подлежи на предварително одобрение от МАКРОАДВАНС АД, съобразно описаните в настоящите Общи условия правила. За да бъде разгледано искането на кредитоискателя, последният е длъжен да предостави всички, изисквани от тези Общи условия и от МАКРОАДВАНС АД, данни и информация. МАКРОАДВАНС АД, чрез съответните управителни и представителни органи, изразява съгласието си да предостави конкретно финансиране, чрез отправяне на писмено предложение до конкретно лице, във формата на Договор за потребителски кредит, съдържащ всички конкретни параметри и условия, при които финансирането е одобрено от него.

II. Понятия

- Заем/Кредит е пълният размер на предоставената от МАКРОАДВАНС АД, на основание сключен Договор за потребителски кредит, сума /главница/ ведно с всички дължими лихви, такси и други разноски, съгласно условията на подписания между Страните Договор за кредит (наричан за краткост в настоящите Общи условия „Договор“) и настоящите Общи условия, която сума кредитопоучателят следва да върне в сроковете и при условията, уговорени от Страните.

- Кредитор е МАКРОАДВАНС АД, представлявано от законните си представители и/или техни пълномощници, във връзка с предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

- Кредитополучател е правоспособно и дееспособно физическо лице на възраст от 18 до 65 години - страна по Договор, на което Кредиторът е предоставил кредит, който Кредитополучателят усвоява, ползва целево и погасява в сроковете и при условията, предвидени в Договора и в настоящите Общи условия.

- Страни – Кредиторът и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани накратко „Страни”.

- Анюитетни вноски са равни месечни погасителни вноски по кредита, всяка една от които включва дължимата към момента лихва и припадащия се размер от главницата по кредита.

- Трето задължено лице е правоспособно и дееспособно физическо лице, или юридическо лице - страна по Договора, което е солидарен длъжник, поръчител, залогодател и др.

- Годишен лихвен процент е приложимият, съгласно условията на подписания между страните Договор за потребителски кредит, фиксиран лихвен процент, изчислен на годишна база върху непогасения остатък от главницата по кредита.

- Лихвен период е всеки срок на действие на Договора, през който се начислява лихвата, договорена между двете страни. Последният лихвен период завършва на датата на погасяване на кредита и може да е непълен.

- Обезпечение е всяко поръчителство, гаранция или залог, изисквани от Дружеството и предоставени от Кредитополучателя, което осигурява възможност при непогасяване от страна на Кредитополучателя на дължима сума по кредита, същата да бъде събрана от поръчителя или гаранта, или чрез продажба на заложената вещ/имущество /усвояване на заложените средства/.

- Годишен процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за Кредитополучателя, включващи всички разходи по кредита /лихви, такси и други разходи, съгласно Закона за потребителския кредит/, свързани с Договора за потребителски кредит, които Кредитополучателят трябва да заплати, изразени като годишен процент от общия размер на кредита.

- Стандартен Европейски Формуляр – формуляр, съдържащ подробна информация относно кредитора, описание на основните характеристики на съответния кредит, включително всички разходи и специални условия, свързани с договора за кредит. Формулярът се изготвя в съответствие с приложимото законодателство.

- Искане за отпускане на потребителски кредит е стандартизирана форма за отпускане на кредит, която съдържа лични данни на кредитоискателя, параметрите на желания кредит, предоставеното обезпечение, банкова сметка, декларации и др.

- Уебсайт означава интернет страница на Кредитора на адрес: www.kinti.bg; www.kintite.bg.

- Траен носител е хартиен носител, дискета, компактдиск и всеки друг носител, на който е съхранено електронно съобщение, който дава възможност на Кредитополучателя да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, осигуряващ бъдещ достъп до тази информация за период, съответстващ на целите, за които е предоставена, и който позволява възпроизвеждането на тази информация, без тя да бъде променяна.

- Средство за комуникация от разстояние е всяко средство за комуникация, което може да се използва за сключване на договор за финансови услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни.

- Уникален персонален код е предоставен от Дружеството на Кредитополучателя персонален код, който ще се използва във взаимоотношенията между страните за сключване на Договор за кредит (когато Договорът за кредит се сключва през уебсайт на кредитора), за приемане и подписване на Общите условия, неразделна част от Договора за кредит. Уникалният персонален код има силата на електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

- Решение за отпускане на кредит е решение да бъде отпуснат или не исканият кредит, взето от Кредитора или негов упълномощен представител, базирано на проверка и оценка на кандидата.

- Одобрение за отпускане на кредит е съгласие на Кредитора за отпускане на кредит, съобразно изискванията и потребностите на кредитоискателя, въз основа на което, след получаване на съгласие от страна на кредитоискателя, се сключва Договор за потребителски кредит, при договорените между страните параметри.

III. Кандидатставане за кредит

5. Кредитолопучателят може да кандидатства за кредит по следните начини:

5.1. Попълвайки искане за отпускане на потребителски кредит на уебсайт на Кредитора: www.kinti.bg; www.kintite.bg.

5.2. В офис на Кредитора. В този случай искането за отпускане на потребителски кредит се попълва от упълномощен служител, представляващ Кредитора.

6. Кредитополучателят декларира, че предоставената информация отговаря на истината и е запознат с чл. 313 от Наказателня кодекс на Република България, регламентиращ наказателната отговорност при деклариране на невярна информация.

7. С потвърждаване на искането за отпускане на потребителски кредит Кредиполучателят декларира, че е запознат с Общите условия и Стандартния Европейски Формуляр.

8. Кредитополучателят се съгласява да получава обаждания от Кредитора на предоставения телефон за контакт, с цел потвърждаване на самоличността на Кредитополучателя, потвърждаване на искането за отпускане на потребителски кредит, както и уточняване на предоставената информация и параметрите по кредита.

9. Кредитора запазва правото си да изиска копие на лична карта или друг документ за самоличност с цел потвърждаване на самоличността на Кредитополучателя.

10. Страните се съгласяват, че Кредиторът не носи отговорност за допуснати грешки при попълване на формата за кандидатстване от страна на Кредитополучателя.

IV. Финансирани цели

11. Потребителските кредити, предоставяни от МАКРОАДВАНС АД, са предназначени за финансиране на текущи нужди на Кредитополучателя и неговото семейство включително, но не само: покупка на стоки и услуги; покупка на недвижимо или движимо имущество; почивка; пътуване; образование; повишаване на професионална квалификация; медицински услуги; покриване на възникнали текущи разходи и др.

V. Обезпечения

12. За обезпечаване вземанията на Кредитора по предоставения кредит Кредитополучателят учредява в полза на Кредитора обезпечения, конкретизирани в Договора за потребителски кредит.

13. Държавните, нотариални и други такси за учредяване, подновяване и заличаване на обезпеченията са за сметка на Кредитополучателя.

14. МАКРОАДВАНС АД има право по собствена преценка на база кредитоспособността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да изисква едно или няколко от следните видове обезпечения, които не са изброени изчерпателно:

14.1. Участие на Солидарен длъжник като страна по Договора - лице, което, на основание чл. 101 и при условията на чл. 121-127 от ЗЗД, отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълняване на задълженията му за погасяване на кредита от момента на възникване на тези задължения до окончателното им погасяване, съгласно Договора и настоящите Общи условия. Сключване на договор за поръчителство, като под Поръчител следва да се разбира лице, което при условията на чл. 138-148 от ЗЗД отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълняване на задълженията му да погаси кредита от момента на възникване на тези задължения до окончателното им погасяване, съгласно Договора и настоящите Общи условия. При неизпълнение на задълженията по Договора от Кредитополучателя, Поръчителят се задължава, при първа покана от Кредитора, доброволно да внесе неиздължените суми по кредита. Пълното погасяване на кредита погасява и отговорността на Поръчителя. При частично изпълнение отговорността на Поръчителя се редуцира до намаления размер на кредита. Поръчителят и солидарният длъжник се одобряват предварително от Кредитора, като към тях са приложими изискванията, отнасящи се до Кредитополучателите. Поръчителят следва да отговаря кумулативно на следните изисквания: (i) Физическо лице с брутен осигурителен доход над 1400 лв; (ii) работещо по трудов договор, с най–малко 6 месеца трудов стаж при последния работодател; (iii) да няма активни експозиции в Централен кредитен регистър с просрочие над 30 дни; (iiii) да не е страна по договор за кредит сключен с „Макроадванс“ АД.След пълното погасяване на всички задължения на Кредитополучателя по Договора, Кредиторът се задължава да освободи всички обезпечения, учредени в негова полза, съгласно Договора.

VI. Изисквания към кредитополучателя

15. Кредитополучателят трябва да отговаря на следните изисквания:

15.1. Пълнолетно и дееспособно физическо лице на възраст от 18 до 65 години, с постоянно местоживеене в Република България;

15.2. Има постоянен месечен /осигурителен/ доход в приемлив за Дружеството размер със следния произход:

15.2.1. трудово/служебно правоотношение /вкл. по договор за управление и контрол/ с Дружество/търговец/, в което работи към датата на подаване на Искането за отпускане на потребителски кредит, не е на временна или сезонна работа, не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение и е получавал редовно трудовото/служебното си възнаграждение;

15.2.2. упражнявана дейност като едноличен търговец или свободна професия в Република България или друга дейност;

15.2.3. наем;

15.2.4. пенсия.

15.3. Целта на искания кредит не противоречи на българското законодателство.

VII. Преддоговорна информация

16. Сключването на договор за потребителски кредит става по искане на клиента /Кредитополучателя/, с което той заявява желанието си за получаване на потребителски кредит, като посочва желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да предостави обезпечение по кредита, както и друга информация, която служителите на МАКРОАДВАНС АД могат да поискат допълнително, при спазване на изискванията на съответните нормативни актове.

17. Преди сключване на договор за кредит МАКРОАДВАНС АД разглежда предоставената от клиента информация и оценява неговата кредитоспособност и ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите и въз основа на същата, уведомява кредитоискателя в разумен срок за съгласието си за предоставяне на потребителски кредит и неговия размер или отказа да бъде предоставен такъв.

18. Ако в резултат на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите, МАКРОАДВАНС АД откаже да предостави кредит, то е длъжно да уведоми незабавно и безвъзмездно кредитоискателя за резултата от извършената проверка и за сведенията за него, съдържащи се в регистъра.

19. Макроадванс АД, след разглеждане на искането за отпускане на потребителски кредит, си запазва правото по своя преценка да предложи на кредитополучателя различни условия за сключване на договор, като например по-кратък срок за връщане или по-малък размер на заема.

20. Преди клиентът да е обвързан от предложение или от договор за предоставяне на потребителски кредит, МАКРОАДВАНС АД своевременно и безвъзмездно му предоставя необходимата информация, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от Дружеството условия, за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит. Информацията се предоставя по образец, съгласно Закона за потребителския кредит, във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити. Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава МАКРОАДВАНС АД да предостави на клиента съответния кредитен продукт, за който се отнася.

21. МАКРОАДВАНС АД, чрез своя уебсайт (www.kinti.bg, www.kintite.bg.) или служители, отговарящи за кредитния процес, предоставя на кредитоискателя подходящи разяснения, позволяващи му да прецени доколко предлаганият договор за кредит съответства на неговите потребности и финансово състояние и му разяснява преддоговорната информация, основните характеристики на предлаганите кредитни продукти и въздействието, което могат да окажат върху него, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от негова страна, с цел вземане на информирано решение от страна на кредитоискателя.

22. МАКРОАДВАНС АД предоставя преддоговорната информация на хартиен или друг траен носител, написана по ясен и разбираем начин на български език.

23. При поискване от клиента, МАКРОАДВАНС АД му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Ако към момента на поискването Дружеството не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, то може да откаже да предостави такъв екземпляр.

VIII. Сключване на договор за потребителски кредит

24. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на сключен Договор, по силата на който МАКРОАДВАНС АД предоставя или се задължава да предостави потребителски кредит, а Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения кредит за финансиране на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и условия и да върне кредита на МАКРОАДВАНС АД ведно с дължимите лихви, такси и други разходи.

25. Договорът за потребителски кредит се изготвя на български език, по необходимост с превод на друг език, в писмена форма и в съответствие със задължителните реквизити, описани в чл.11 от Закона за потребителския кредит.

26. В случай, че Кредитополучателят кандидатства за кредит посредством уебсайт на Кредитора (www.kinti.bg, www.kintite.bg.) , Договорът за потребителски кредит се сключва чрез средствата за комуникация от разстояние във формата на електронен документ, съгласно изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Страните се съгласяват, че с натискане на бутона „Подпиши“ Кредитополучателят подписва всички страници на Договора за потребителски кредит заедно с Общите условия и приложенията към Договора.

27. В случай, че Кредитополучателят кандидатства в офис на Кредитора, Договорът за потребителски кредит задължително се подписва от Кредитора или упълномощен от него представител и лично от Кредитополучателя, а когато страна по договора е и трето задължено лице – и от него, сключва се в писмена форма, на хартиен носител, в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора, а когато страните по договора са повече, в съответния брой екземпляри, според броя на страните. Това се прилага за всички изменения и допълнения към сключения договор, които са неразделна част от него.

28. Договорът за потребителски кредит се сключва при взаимноприемливи условия, в съответствие с предоставената преддоговорна информация, спазвайки принципите на доверителност и недопускане конфликт на интереси.

29. Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на МАКРОАДВАНС АД данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщи своевременно на МАКРОАДВАНС АД за всяка промяна, настъпила в информацията, предоставена от него при сключване на договора и в частност, но не само, за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа /работодателя/, телефонните номера, обслужващите банки, банковите му сметки и други.

30. След получаване от страна на Кредитополучателя на одобрението на МАКРОАДВАНС АД за отпускане на кредит, което представлява предложение за сключване на договор, Кредитополучателят потвърждава, че е запознат и приема Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр, които са в сила към момента на сключване на договора. Потвърждаването става чрез подписване на посочените документи от Кредитополучателя или чрез попълване на уникален персонален код на посочен от Кредитора интернет адрес, когато Договорът за кредит се сключва през уебсайта на кредитора. Договорът за кредит се счита за сключен след получаването на изявлението на Кредитополучателя за сключване на договора и потвърждение от страна на МАКРОАДВАНС АД.

31. Съгласието на Кредитополучателя за сключване на договора трябва да бъде изпратено до Дружеството в срок до 3 /три/ дни от получаването на уведомлението за одобрено искане за кредит. В случай че Кредитополучателят не потвърди сключването на договора по посочения начин или в посочения срок, договорът за кредит не се счита за сключен между страните.

IX. Размер, срок и валута на кредита

32. Размерът и срокът за погасяване на кредита се определят от МАКРОАДВАНС АД, в зависимост от вида на кредитния продукт, предназначението на кредита, кредитоспособността на Кредитополучателя, вида и достатъчността на предложеното обезпечение и се индивидуализират в договора за кредит.

33. МАКРОАДВАНС АД отпуска кредити в български лева /съгласно фиксирания курс на Българската Народна Банка на лева спрямо еврото/.

X. Усвояване на кредита

34. Кредитът се усвоява еднократно по посочена от Кредитополучателя банкова сметка, на която последният е титуляр, или чрез системите на „Ипей“ АД, след подписване на Договора за кредит, както и изпълнение на всички други, предвидени в Договора условия.

35. Кредитът се усвоява в срок до 3 дни, считано от датата на изпълнение на всички условия за допускане на усвояването, определени в точка 34 по-горе или в друг предвиден в Договора за кредит срок, но не по-дълъг от 30 календарни дни. С изтичането на този срок и при неизпълнение на условията за допускане на усвояването, ангажиментът на Кредитора да предостави кредита отпада, като МАКРОАДВАНС АД не носи отговорност за възстановяване на каквито и да е направени разходи от страна на Кредитополучателя във връзка с учредяване на обезпечението, сключването и изпълнението на Договора; неплатените такси по точка 37 са дължими от страна на Кредитополучателя, а платените такива, не подлежат на връщане.

XI. Лихви, такси и разноски

36. Лихви

36.1. Потребителските кредити, предоставяни от МАКРОАДВАНС АД, се олихвяват с фиксирана годишна лихва, индивидуализирана в конкретния Договор за кредит, подписан между МАКРОАДВАНС АД и Кредитополучателя.

36.2. Лихвата се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита и се заплаща ежемесечно на падежа, изрично посочен в Договора и погасителния план.

36.3. Дължимата лихва се начислява, като се приема, че всеки месец се състои от 30 /тридесет/ дни, а годината от 360 /триста и шестдесет/ дни.

36.4. Лихвеният процент на ден се изчислява, като договореният лихвен процент по съответния кредит се раздели на 360 дни.

36.5. При допуснато от кредитополучателя просрочие, за времето на забавата, върху просрочената главница се начислява неустойка в размер, определен в договора за кредит.

36.6. Неустойката за просрочиие се начислява върху размера на просрочената главница при база реален брой дни забава, разделени на 360 и са незабавно изискуеми.

36.7. Ако Кредитополучателят заплаща преференциален лихвен процент по кредита /лихвена преференция/отстъпка/, посочен в Договора, в случай на неизпълнение на някое от условията, при които е предоставен преференциалният лихвен процент по кредита /подробно описани в Договора или допълнителни приложения/споразумения към него/, Кредитополучателят губи право да ползва изцяло или частично съответната преференциална лихва/отстъпка от датата на неизпълнението. Кредиторът определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя на Кредитополучателя актуализиран погасителен план.

36.8. Определянето на месечните погасителни вноски, когато Кредитополучателят губи правото да ползва преференциален лихвен процент /лихвена преференция/отстъпка/, се извършва на падежна дата на кредита, на база реалния остатък на дълга и оставащите месеци до крайния срок за издължаване по Договора за кредит.

37. Такси и разноски

37.1. По предоставените потребителски кредити МАКРОАДВАНС АД начислява следните такси и комисиони:

37.1.1. Такса за предоговаряне на условия по кредита, начислена върху остатъка по кредита и дължима при подписване на анекс към Договора за кредит;

37.1.2. Други такси и комисиони, в зависимост от конкретния кредитен продукт.

37.2. Видът и размерът на таксите и комисионите, приложими за съответния кредитен продукт, са посочени в конкретния Договор за кредит, подписан между Кредитора и Кредитополучателя.

37.3. Кредитополучателят заплаща всички такси и други разходи, свързани с учредяване, изменение и заличаване на обезпеченията по кредита.

37.4. Всички дължими такси и други разходи, включително всички разноски, направени от Кредитора, свързани със събирането на вземането и окончателното погасяване на кредита, в т.ч., но не само, експертни оценки, мнения, вписване, изменение и заличаване на обезпечението, са за сметка на Кредитополучателя.

37.5. При предсрочна изискуемост или прекратяване на Договора, разходите, описани в т.39.4, остават дължими до окончателното им погасяване, в т.ч. по реда на принудителното изпълнение. За сметка на Кредитополучателя се начисляват и всички разходи, плащани от Кредитора, в хода на производствата за принудително събиране на вземанията му по неизплатен доброволно кредит /главница, лихви, такси, комисиони, разноски/. Разноските, включително, но не само, за правна защита, запазването, управлението и осребряването на имуществото на длъжника и/или обезпечение и други необходими и платени суми, са дължими и се заплащат от Кредитополучателя и солидарно задължените с него лица.

37.5.1. разходите, които Кредитополучателят трябва да заплати за неизпълнение на задълженията си по договора за кредит;

37.5.2. нотариалните такси, свързани с учредяване на обезпеченията.

40. Отстъпки

40.1. Кредиторът има право, по своя преценка, да направи отстъпка от общия размер на дължимата сума по кредита. Размерът на отстъпката се определя от Кредитора.

XII. Погасяване на отпуснатия кредит

41. Кредит, погасяван с еднократно плащане или с равни месечни анюитетни вноски /включващи главница и лихва/, се издължава на датите и в размери на вноските, посочени в погасителен план. Погасителният план е неразделна част от договора за кредит.

42. Погасителните вноски стават изискуеми на определените дати, посочени в погасителния план.

43. Когато падежът на вноската е в неприсъствен ден и същата не бъде погасена най-късно на първия следващ работен ден, сумата се отнася в просрочие от датата на договорения падеж, т.е. считано от неприсъствения ден.

44. Когато извършено от Кредитополучателя плащане не е достатъчно да покрие задълженията му по Договора в пълен размер, същите се погасяват по следния ред: 1. такси и разноски 2. неустойки 3. лихви 4. главница, освен ако страните се договорят изрично за друго.

45. При забава на една или повече погасителни вноски, Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за периода на забавата, изчислена върху просрочената част от главницата по заема.

46. Ако страните са договорили гратисен период за погасяване на главницата или главницата по кредита е с еднократно изплащане при изтичане на крайния срок на договора за кредит, в срока на гратисния период, респ. в срока на ползване на главницата, лихвата се начислява върху усвоената главница и се заплаща ежемесечно, считано от датата на усвояването на кредита.

47. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за потребителски кредит, преди договорения краен срок, включително в гратисен период, а Кредиторът няма право да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит.

48. Кредитополучателят не дължи такса за предсрочно погасяване на кредита.

49. Страните могат да договорят удължаване на срока на Договора със 7 /седем/ дни, 14 / четиринадесет / дни, 30 / тридесет / дни, съгласно условията и изискванията, описани в Договора за кредит.

50. Страните могат да договорят рефинансиране на кредита. Условията и изискванията за рефинансиране на кредита се определят по преценка на Кредитора.

XIII. Права и задължения на страните

51. Кредитополучателят се задължава:

51.1. Да погасява кредита при договорените в Договора условия и срокове;

51.2. Да гарантира вземането на Кредитора по Договора с предвидените в него обезпечения, да не залага повторно без изричното съгласие на Кредитора предоставените му обезпечения;

51.3. Да предостави на Кредитора, когато е уговорено в Договора за потребителски кредит, застраховка „Живот“, сключена в полза на Кредитора.

51.4. Да предоставя на Кредитора всяка поискана от него информация и документи, свързани с използването и издължаването на кредита, както и необходимата информация за оценка на платежоспособността на Кредитополучателя в срока на кредита, в съответствие с чл.61 от ЗКИ. При непредставяне на тази информация или при представяне на невярна информация, Кредиторът има право да обяви кредита за предсрочно изискуем в пълен размер;

51.5. Да уведоми своевременно Кредитора при промяна на местоработата си, местоживеенето си, при пенсиониране или при промяна на всяка друга първоначално предоставена информация. При смяна на адреса за кореспонденция, Кредитополучателят е длъжен да уведоми Кредитора за новия си адрес в 3-дневен срок от настъпване на това обстоятелство. Всички писма, изпратени от Кредитора до Кредитополучателя на посочения от последния адрес, се считат за валидно получени от него, дори и когато този адрес е променен, в случай че Кредитополучателят не е уведомил надлежно Кредитора за новия си адрес..

51.6. При целеви кредити да ползва разрешения кредит само за целта и при условията, предвидени в Договора;

51.7. При ползване на кредит за рефинансиране на задължение в друга финансова институция, в 10-дневен срок от усвояването на новия кредит да предостави на Кредитора удостоверение от съответната финансова институция с изх. №, дата, подпис и печат, потвърждаващо погасяването на рефинансирания кредит и съдържащо размера на рефинансираната сума.

51.8. До окончателното изплащане на Кредита, без предварително писмено съгласие от страна на Кредитора, да не прехвърля собствеността и обременява с тежести, да не учредява каквито и да е права в полза на трети лица или променя местонахождението на което и да е от имуществата, предмет на обезпечение по Договора.

52. Кредиторът се задължава:

52.1. Да предостави преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя продукт;

52.2. Да предостави разрешения кредит при договорените размер и срокове и при договорените условия;

52.3. Да предоставя на Кредитополучателя, при поискване и безвъзмездно във всеки един момент от действието на договора за кредит, информация за състоянието на кредита;

52.4. Да предоставя сведения по Кредита само на Кредитополучателя, упълномощените от него лица с нотариално заверено пълномощно, на третите задължени лица, както и на органи и лица в предвидените по закон и/или в договора случаи. Кредиторът може да предоставя сведения и на свои контрагенти, за което Кредитополучателят дава изричното си съгласие с подписването на Договора;

52.5. Да отчита усвояването, ползването и издължаването на Кредита в счетоводните си книги по предвидения от закона ред;

52.6. Да дава изрично съгласие в предвидената от закона форма за заличаване на вписаните в негова полза обезпечения след окончателното пълно погасяване на Кредита и депозирано писмено искане от Кредитополучателя. Разходите са за сметка на Кредитополучателя;

53. Кредиторът има право:

53.1. Да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, след извършване на оценка на кредитоспособността на последните, че са налице условията за отпускане или отказ за отпускане на кредит;

53.2. Да изисква плащане на вноските по кредита в срок, както и да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, съобразно уговорените условия на конкретния договор за кредит и настоящите Общи условия;

53.3. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи за отпускане на кредит, както и допълнителни данни, включително копие на лична карта, изпратено по мейл или по факс, в случай че Кредиторът се усъмни в истинноста на предоставените от Кредитоискателя данни;

53.4. Да изпраща на Кредитополучателя електронни съобщения, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по договора за кредит, да провежда телефонни разговори, да му изпраща писма и стикери, като по този начин го уведоми за забавата му;

53.5. По своя преценка да прехвърли вземането си (по смисъла на чл.99 и следващите от ЗЗД) срещу Кредитополучателя и солидарно задължените лица в полза на трето лице, което намери за добре, без за това да е необходимо предварително уведомяване на Кредитополучателя и третите задължени лица.

54. Кредитополучателят има право:

54.1. По всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за кредит, съгласно чл. 49 от настоящите Общи условия;

54.2. Да се откаже от сключения договор, съгласно чл. 57 от настоящите Общи условия;

54.3. В случай на писмено изискване от негова страна, във всеки един момент от изпълнението на договора и безвъзмездно, да получи от Кредитора информация/извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания по кредита.

54.4. Да подава жалби до МАКРОАДВАНС АД, в случай че има възражения, свързани с условията или изпълнението на Договора за кредит, както и да отнесе всеки спор във връзка със същия до помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени негови права и интереси.

55. Право на отказ.

55.1. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.

55.2. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено, при условие че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора преди изтичане на крайния срок по т. 57.1.

55.3. Уведомлението по т. 57.2 трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, осигуряващ непромененото възпроизвеждане на съхранената информация и изпратено до Кредитора на следния адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ап.14..

55.4. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от Договора за кредит, той се задължава да върне на Кредитора получената заемна сума /главницата/ и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент

55.5. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на т. 57.2 и т. 57.3 и е изпълнено условието по т.57.4.

55.6. Правото на отказ не се прилага, в случай че общият размер на кредита е по - малък от 400 лв., съгласно чл. 29а от ЗПК.

55.7. В случай че Кредитополучателят не се възползва от правото си на отказ по т.57.1 от настоящите условия в предвидения за това срок, той окончателно губи тази възможност.

56. Предсрочно погасяване.

56.1. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за потребителски кредит, преди договорения краен срок. Предсрочното погасяване на дълга се извършва след представяне на писмено уведомление от страна на Кредитополучателя към Кредитора преди желаната дата на погасяване.

56.2. При предсрочно погасяване на целия остатъчен размер от главницата по кредита, Кредитополучателят има право на намаление на общите разходи, като това намаление се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

56.3. При предсрочно изцяло или частично погасяване на заема Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на КРЕДИТОРА не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит.

56.4. Обезщетението на КРЕДИТОРА при предсрочно погасяване на кредита не може да надвишава размера на лихвата, която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на кредита и договорената дата за прекратяване на договора за кредит. Извън уговореното обезщетение по предходното изречение, КРЕДИТОРЪТ може да претендира заплащане на по-голямо обезщетение при условията на Закона за потребителския кредит.

56.5. При предсрочно погасяване на част от кредита, страните могат да договорят промяна в погасителния план /в размера на вноските или срока на издължаване/ в допълнително споразумение, неразделна част от договора.

56.6. При погасяване на сума, надхвърляща размера на месечната вноска по погасителния план, надвнесената сума се отнася за погасяване на следващата вноска, съгласно погасителния план, като размерът на следващите месечни вноски не се променя.

56.7. При еднократно погасяване извън месечната вноска на най-малко 10% от размера на разрешения кредит, по писмено искане на Кредитополучателя може да се извърши преизчисляване на дължимите месечни плащания по лихва и главница. Преизчисляването се извършва на първата месечна падежна дата, следваща писменото искане, а екземпляр от променения погасителен план се предоставя на Кредитополучателя и всяка от страните по договора.

57. Предсрочна изискуемост и принудително изпълнение.

57.1. Кредиторът има право, по реда посочен по-долу в настоящите Общи условия, да обяви част или цялото си вземане за предсрочно изискуемо, ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски за събиране на вземането в следните случаи

57.1.1. При допусната забава в плащанията на вноските за главница и/или лихва над 90 дни спрямо посочената в Погасителния план падежна дата

57.1.2. Установяване на неистински и/или неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, представени от Кредитополучателя и/или третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора;

57.1.3. Във всеки един от случаите на неизпълнение, определени по-горе, КРЕДИТОРЪТ има право да обяви по своя преценка едностранно, част или целия дълг за предсрочно изискуем, като следва да изпрати писмено покана до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, с която да го покани в 14-дневен срок от получаването й да отстрани неизпълнението си с предупреждение, че след изтичането на посочения срок КРЕДИТОРЪТ ще счита кредита за предсрочно изискуем. В случай че в посочения срок допуснатото неизпълнение бъде поправено, кредитът следва да се погасява по реда и при условията на договора за кредит и погасителния план. Поканата по предходното изречение следва да бъде изпратена до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на посочения в Договора адрес за кореспонденция, а в случай че такъв не е посочен, то поканата следва да бъде изпратена на постоянния/настоящия адрес на Кредитополучателя. Поканата ще се счита за редовно връчена, както в случаите, в които е получена лично от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, така и, когато същата е връчена по реда на чл. 46 и чл. 47 от ГПК.

57.2. Изискуемият кредит се отнася в просрочие и се олихвява по реда на т. 36.5 от тези Общи условия, като размерът на лихвата не следва да е по-висок от законната лихва, определена съгласно чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

57.3. При обявяване на предсрочна изискуемост действието на погасителния план се прекратява. В случай на частични погасяване, задълженията на Кредитополучателя се погасяват по реда на т.41 по-горе.

57.4. Изискуемият кредит се събира по съответния законов ред, включително чрез реализация на обезпеченията. Таксите за принудително събиране на вземането, платени от Кредитора, са за сметка на Кредитополучателя, съгласно действащото законодателство, и с тях се увеличава размерът на задължението.

XIV. Спорове и приложимо законодателство

58. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на договорите за потребителски кредити, предоставяни от МАКРОАДВАНС АД, съгласно Закона за потребителския кредит и настоящите Общи условия, ще бъдат уреждани със съвместни усилия на страните чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които са неразделна част от Договора за потребителски кредит.

59. Кредитополучателят има право да подава до Кредитора жалби, свързани със сключването и изпълнението на Договора за кредит. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на адреса и/или на електронната поща на Кредитора, посочени в Договора за потребителски кредит.

60. МАКРОАДВАНС АД не разглежда възражения/искания за обезщетение, които са направени анонимно, устно или по телефон.

61. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, във връзка с потребителски кредит, в срок 30 /тридесет/ дни от получаването му.

62. В случай че Кредиторът не се произнесе в предвидения по предходната точка срок и когато решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, Кредитополучателят има право да отнесе спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

63. В случай на непостигане на договореност, всички спорове, породени от Договора за потребителски кредит или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според българските материални закони по реда, определен в Закона за потребителския кредит.

64. Всички съдебни спорове във връзка с Договора за потребителски кредит ще се разрешават от компетентния български съд.

XV. Прекратяване на договора за потребителски кредит

65. Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, предсрочно плащане или отказ от договора, съгласно условията на същия и настоящите Общи условия или:

65.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

65.2. едностранно от Кредитополучателя - с писмено заявление до МАКРОАДВАНС АД, при условие че Кредитополучателят погаси задълженията си по Договора в пълен размер;

65.3. едностранно от Кредитора по реда на чл.57 по-горе;

65.4. с изтичане на срока за издължаване, посочен в Договора за кредит.

68.Договорът се счита за прекратен от датата на пълното погасяване на задълженията на Кредитополучателя по Договора.

XVI. Допълнителни разпоредби

66. МАКРОАДВАНС АД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия, като при изменения уведомява своевременно клиентите си за настъпилите промени и последната актуализация, чрез публикуването им на интернет страниците на МАКРОАДВАНС АД (www.kinti.bg, www.kintite.bg.) , като осигурява и предоставянето им на хартиен носител в своите офиси.

67. Понятията, използвани в Договора, имат същото значение в настоящите Общи условия.

68. Договорът за потребителски кредит може да се променя само с изричното съгласие на страните по него, съгласно описания в настоящите Общи условия ред за сключване на Договора за кредит.

69. Със съгласяването си с тези Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че:

69.1. икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора;

69.2. осведомен е, че лихвената ставка по потребителския кредит в друга финансова институция или банка може да бъде по-малка от събираните от МАКРОАДВАНС АД лихви и такси и независимо от това Кредитополучателят желае да получи кредит от МАКРОАДВАНС АД;

69.3. предоставил е на МАКРОАДВАНС АД пълната и действителна/вярна/ информация за своето финансово състояние.

70. МАКРОАДВАНС АД обработва личните данни на Кредитополучателя и на третите задължени лица при спазване на Закона за защита на личните данни, Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и вътрешните си правила в тази област. МАКРОАДВАНС АД има право да обработва и/или разкрива пред определени лица и институции лични данни на Кредитополучателя и на третите задължени лица, съответно лицата, които го представляват, без да иска съгласието му/им във всички нормативно установени случаи, в които е задължено да обработва и/или разкрива лични данни за целите на статистиката или за други нормативно определени цели.

71. Със сключването на договор за кредит с Кредитора, Кредитополучателят декларира, че му е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от Закона за защита на личните данни; дава своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 7 от Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), включително е подписал декларация за съгласие, Кредиторът да обработва предоставената от него информация, представляваща лични данни по смисъла на посочения закон и регламент, за целите на изпълнение на договора за кредит.

72. Всички писма, покани, съобщения, уведомления или други документи между страните ще се считат за узнати от другата страна, ако бъдат доставени на адреса/ите и/или електронна поща, посочени в Договора за потребителски кредит и ще пораждат правни последици, свързани с получаването.

73. Кредитополучателят се задължава да уведоми МАКРОАДВАНС АД писмено в срок до 3 /три/ календарни дни при промяна на данните по т.72 по-горе.

74. МАКРОАДВАНС АД се задължава да уведоми Кредитополучателя в срок до 3 /три/ календарни дни, чрез публикуване на своята интернет страница при промяна на данните по т.72 по-горе

75. При неизпълнение на задължението по т.73 и т.74, изпратените до последния известен адрес за кореспонденция и електронна поща писма, покани, съобщения или други документи ще се считат за валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.

76. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови волеизявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, са валидни и го обвързват, съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, като е съгласен същите да бъдат записвани от Кредитора.

77. Страните заявяват изричното си съгласие да признават Уникалния персонален код, имащ силата на електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, за саморъчен подпис на Кредитополучателя във взаимоотношенията му с Дружеството

78. За неуредените в настоящите Общи условия и в Договора за потребителски кредит въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

79. Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и чл. 58 от Закона за кредитните институции и са одобрени с решение на Изпълнителния директор на МАКРОАДВАНС АД и влизат в сила считано от 24.02.2023г.

Имаш ли нужда от помощ?
Обади ни се.

0700 35 005

info@kinti.bg

София