Колко?
500 лв
50 лв. 1000 лв.
До кога?
30 дни
5 дни 12 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е два месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 05.05.2020 г.
Сума
500 лв.
Лихва
0 лв.
Общо
500.00 лв.

Политика за защита на личните данни

1. „Макроадванс“ АД е регистрирано като администратор на лични данни – с Удостоверение на комисията за защита на личните данни № 277893. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №147, ет.5, ап.14. Телефон за връзка: 0700/35005; ел.адрес: info@kinti.bg; уебсайт: www.kinti.bg Длъжностно лице по защита на личните данни: Д. Иванова, и адрес гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №147, ет.5, ап.14, телефон за връзка - 0884 74 27 60, електронен адрес: dpo@macroadvance.com

2. Личните данни на физически лица се обработват за целите на:

 • 2.1. за действия, предхождащи сключването на договор с „Макроадванс“ АД;

 • 2.2. за сключване и изпълнение на договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна или е подписало в качеството на представляващ юридическо лице. Договорните отношения може да са възникнали директно между съответното лице и „Макроадванс“ АД или в резултат на частно правоприемство „Макроадванс“ АД да е станало впоследствие страна по съответния договор.

 • 2.3 за реализиране на законните интереси на „Макроадванс“ АД във връзка с изпълнението на договора, в това число и във връзка с реализиране на правата на дружеството при неизпълнение на поетите от страна на съответните лица задължения, включително чрез извънсъдебно и съдебното им събиране, в т.ч. принудително събиране по предвидения законов ред и представянето на трети лица на личните данни на лицата с цел събиране на тези задължения.

3. Категории субекти, чиито лични данни „Макроадванс“ АД обработва:

 • 3.1 физически лица

 • 3.2 юридически лица

4. Категории лични данни, които „Макроадванс“ АД обработва:

 • 4.1 три имена

 • 4.2 единен граждански номер

 • 4.3 постоянен и настоящ адрес

 • 4.4 телефонен номер

 • 4.5 електронен адрес

 • 4.6 данни за местонахождение

 • 4.7 данни за работодател

 • 4.8 информация за банкови сметки, на които лицето е титуляр

5. Категории лица, пред които могат да бъдат разкрири и на които могат да бъдат предоставяни личните данни, събирани и обработвани от „Макроадванс“ АД:

 • 5.1 лица, на които са възложени действия по изработване, комплектоване и доставка на информационни бланки на администратора, включително пощенски служби и куриерски фирми; лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора

 • 5.2 лица, на които администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини

 • 5.3 органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба, включително всички действащи на територията на Република България частни и държавни съдебни изпълнители, съдилища, нотариуси, общини, длъжностни лица, Банкови институции, НОИ, пълномощници на лицето, вещи лица и др.

 • 5.4 служители по трудово правоотношение и/или лица, с които администраторът е сключил граждански договор, с цел събиране на задълженията на лицата

6. „Макроадванс“ АД съхранява личните данни за срок от 5 години, считано от погасяване на задължението, или от настъпване на основание, съставляващо или имащо смисъл на прекратяване на договорните отношения.

7.Техническите и организационни мерки, които „Макроадванс“ АД може да използва, за да гарантира сигурност на обработването:

 • 7.1 псевдонимизация и криптиране

 • 7.2 способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, чрез извършване на системни наблюдения, анализи, оценки на дейностите по обработване и на техническите средства за обработване на данните

 • 7.3 способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент, обезпечени с технически средства

 • 7.4 процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването

 • 7.5 обучения на служителите на „Макроадванс“ АД, обработващи лични данни

 • 7.6 работа с контрагенти и трети лица, които гарантират защита на предоставените им лични данни

 • 7.7 обвързаност на всички служители, трети лица и контрагенти на „Макроадванс“ АД АД от задължение за спазване на поверителност на получените данни

 • 8. Уведомяваме Ви, че имате право да поискате от „Макроадванс“ АД достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни, както и ограничаване на обработването и подаване на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, както и че имате право на преносимост на данните. Изброените права можете да упражните в съответствие с разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). В случай, че желаете да упражните посочените права, следва да изпратите писмено Вашето искане на посочените за контакт адреси, а ние ще отговорим на искането ви в разумен срок.

 • 9. Уведомяваме Ви, че имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на българското и европейското законодателство свързано със защитата на личните данни.