Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 13.07.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Препоръчай KINTI.BG и вземи отстъпка за теб и приятел

С кампанията „Отстъпка за теб и приятел“ можеш да си осигуриш 50% отстъпка от оскъпяването за твоя следващ кредит. Лесно е, само трябва да препоръчаш Kinti.bg на приятел!

Заяви твоя уникален код на 070035005 и го сподели с твоите приятели. За всеки одобрен от нас кредит с месечни вноски, печелиш отстъпка от 50% от общото оскъпяване за кредит до 5000 лв., а твоите приятели ще се възползват от 20% отстъпка от общото оскъпяване за техния първи кредит от Kinti.bg.

Кой може да участва в кампанията?

Ако вече си бил наш клиент и имаш поне един изплатен кредит можеш да заявиш твоя уникален код.

 

Как да заявя моя уникален код?

Лесно е, само се обади на 070035005 и заяви своето желание за участие в кампанията. Ние ще ти изпратим кода, чрез смс или имейл.

 

Как да препоръчам приятел?

Сподели твоя уникален код на приятел, роднина или колега. Напомни му, че когато кандидатства за кредит на www.kinti.bg, задължително трябва да попълни кода в поле „Промо код“. В случай че полето не е попълнено, няма как да получите отстъпките.

 

Как ще получа моята отстъпка от 50%?

За всеки одобрен клиент, препоръчан от теб, ние ще активираме 50% отстъпка от общото оскъпяване за твоя следващ кредит. Не забравяй, отсъпката ще бъде валидна при одобрен клиент, който не се е възполвал от законовото си право на отказ в 14 дневен срок.

 

Колко отсъпки мога да ползвам?

Няма ограничение в броя отстъки, които можеш да ползваш. Колкото повече приятели доведеш, толкова повече отстъпки ще спечелиш. За всеки твой кредит можеш да използваш по една активирана отстъпка. Срокът им е валиден до 31.03.2023г.

Запознай се с пълните условия на кампанията тук:

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „ОТСТЪПКА ЗА ТЕБ И ПРИЯТЕЛ“

1. Общи разпоредби

1.1 Програмата „Отстъпка за теб и приятел”, се организира от „МАКРОАДВАНС” АД, с ЕИК 201127485, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Г.С.Раковски“ № 147, ет.5, ап.14.

1.2 За улеснение означените с главни букви понятия в настоящите Общи условия понятия ще имат следното значение:

„Програмата“ означава настоящото предложение на „Макроадванс“ АД „Отстъпка за теб и приятел“, като параметрите и условията за реализиране на това предложение са подробно изложени в тези Общи условия;

„Организатор“ означава „Макроадванс“ АД, ЕИК 201127485, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Г.С.Раковски“ № 147, ет.5, ап.14;

„Клиент“ е физическо лице, което:

(i) има предходни договорни отношения с Организатора – ползвало е кредит от Организатора, който е погасен в договорения срок;
(ii) е дало съгласие да получава маркетингови предложения от страна на „Макроадванс“ АД;

„Участник“ е физическо лице, което:

(i) кандидатства за първи път за кредит от Организатора, при параметри на кредита - размер от 200 лв (двеста лева), вкл. до 5000 лв (две хиляди лева), вкл.и погасяване на вноски при срок на погасяване не по-кратък от три месеца, и
(ii) въвежда при кандидатстване Уникален промокод, предоставен му от Клиента.

„Уникален промокод“ означава писмен код - шест символна комбинация от букви (главни и/или малки), цифри или букви и цифри, който код се предоставя от Организатора на Клиента по телефон или имейл, като Клиентът има право да предостави Уникалния промокод на друго лице/други лица за целите на Програмата.

1.3. Участвайки в Програмата, Участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

1.4. Настоящите Общи условия са публикувани на сайта на Организатора на адрес: www.kinti.bg

2. Период на валидност на Програмата

2.1. Програмата е валидна за периода считано от 1-ви Януари 2022г. до 31-ви Март 2023 година, включително. Срокът за кандидатстване за нов кредит от страна на Клиента (както е посочено в Раздел 4, т.4.1. по-долу) е до 30-ти Април 2023 година, включително.

3. Право на участие в Програмата

3.1. Право на Участие в Програмата имат всеки Клиент и Участник, които отговарят на посочените по-горе в Раздел 1, т.1.2. условия/изисквания, като правото на отстъпка по настоящата Програма имат тези Клиенти и/или Участници, които са изпълнили кумулативно всички от посочените по–долу условия за приложение на отстъпката по Прогамата, а именно заложеното в Раздел 4, т.4.1. (за Клиента) и Раздел 4, т.4.3. (за Участника).

3.2. Участието в Програмата се осъществява на електронен адрес: www.kinti.bg. Клиентът получава инструкция по електронна поща и/или смс как следва да бъде въведен Уникалният промокод.

3.3. Всеки Клиент, който отговаря на всички от горепосочените изисквания придобива автоматично правото да участва в Програмата и да получи Уникален промокод. Задължението на Организатора за предоставяне на Уникален промокод на Клиента възниква при поискване от Клиента или по преценка на Организатора чрез изпращане на рекламни съобщения. Всеки Клиент може да предоставя Уникалния промокод на неограничен брой Участници, а за да се реализират условията на Програмата Участникът следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

4. Условия на Програмата. Право на отстъпка за Клиента и Участника при реализиране на условията на Програмата

4.1. При кумулативно изпълнение на посочените по-долу изисквания, Клиентът автоматично получава право на отстъпка в размер на 50% (петдесет процента) от общото оскъпяване (в това число лихви, ГПР, неустойки и други такси) на един брой кредит, отпуснат от Организатора на Клиента след реализиране на условията на Програмата по-долу:

4.1.1. Клиентът (който отговаря на посочените в тези ОУ изисквания) да е предоставил Уникалния промокод на Участник;

4.1.2. Участникът, на който е предоставил Уникалния промокод следва да отговаря на изискванията, описани в настоящите Общи условия;

4.1.3. Участникът е въвел предоставения му от Клиента Уникален промокод при кандидатстване за кредит;

4.1.4. Участникът е бил одобрен от Организатора за отпускане на кредит, при условията на Програмата;

4.1.5. между Участника и Организатора преди или най-късно на 31-ви Март 2023г. е сключен Договор за кредит, при условията на Програмата и сумата е усвоена от Участника;

4.1.6. Участникът не се е отказал от сключения с Организатора Договор за кредит в законово предоставения му 14-дневен срок.

4.1.7. Най-късно до 30-ти Април 2023г., включително, Клиентът е кандидатствал за нов кредит от Организатора.

4.2. В случай, че най-късно на 30-ти Април 2023г. Клиентът не е кандидатствал за нов кредит от Организатора, Клиентът губи автоматично правото си на отстъпка от следващи заявени след посочената дата кредити. За избягване на съмнение се уточнява, че по отношение на кредита на Клиента по т.4.1. по-горе не се поставят ограничения (в това число за размер и срок на погасяване), доколкото следва единствено искания кредит да е сред предлаганите от Организатора кредитни продукти.

4.3. При кумулативно изпълнение на посочените по-долу изисквания, Участникът автоматично получава право на отстъпка, равняваща се на 20 % (двадесет процента) от общото оскъпяване (в това число лихви, ГПР, неустойки и други такси) на отпуснатия му първи кредит от Организатора с размер от 200 лева (двеста лева) до 2000 лева (две хиляди лева) и погасяване на месечни вноски при срок не по-кратък от три месеца, а именно:

4.3.1. Участникът следва да отговаря на изискванията, описани в настоящите Общи условия;

4.3.2. При кандидатстване за отпускане на кредит от Организатора да е въвел Уникалния промокод, който Клиента му е предоставил;

4.3.3. Най-късно на 31-ви Март 2023г. Участникът да е сключил Договор за кредит с Организатора за кредитен продукт, отговарящ на условията по т.4.3 по-горе;

4.3.4. Участникът да не се е възползвал от правото си да се откаже от Договора за кредит, в законовоопределения 14-дневен срок.

4.4. Предвидената в т.4.1. и т.4.3. отстъпка за Клиента и/или Участника се прилага автоматично от Организатора при наличие на всички от заложените по-горе условия, без да е необходимо допълнително изявление от страна на Клиента или Участника.

5. Забрана за участие в Програмата. Загубване на право на участие в Програмата

5.1. Всяко лице, което кандидатства за кредит от Организатора, отговаря за истинността на представените от него данни във връзка с кандидатстването и отпускането на потребителски кредит. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Програмата, в случай, че се установи, че е нарушило условията по Програмата или в случай, че се установи злоупотреба с лични данни. В последния случай, Организаторът има право да лиши от участие в Програмата, както Клиента, така и Участника, които взаимно изпълняват условията на Прогамата, без значение от кое лице е установена злоупотребата с данни. При установяване на заложеното в настоящата точка и в случай, че Клиента и/или Участника вече е/са сключил/и Договор за кредит с Организатора, за последния няма да възникне задължението да приложи отстъпката по т.4.1. и т.4.3. от Раздел 4 по-горе. Организаторът известява по електронен път съответния Участник и/или Клиент, който е лишен от правото да участват в Програмата.

5.2. Не може да бъде нито Участник, нито Клиент в Програмата лице, което работи по трудово правоотношение или въз основа на граждански договор за Организатора, или лице, заето в дейност, свързана с реализацията и администрирането на Програмата, както и лица, членове на техните семейства.

6. Прекратяване на Програмата

6.1. Програмата се прекратява с изтичане на определения в Раздел 2 по-горе период на валидност.

6.2. Програмата може да бъде прекратена преди изтичане на посочения в Раздел 2 период на валидност в някой от следните случаи:

6.2.1. Поради настъпване на форсмажорно обстоятелство, което препятства Организатора да продължи изпълнението на Програмата. Форсмажорно обстоятелство ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който случай води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от Организатора по настоящите Общи условия, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от Организатора, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго, обявено извънредно положение и т.н;

6.2.2. Поради забрана от компетентен държавен орган за продължаване изпълнението на Програмата.

6.2.3. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Организатора.

6.3. В последния случай, Организаторът се задължава да публикува на своята интернет страница, посочена в Раздел 1, т.1.4. по-горе, уведомление за предсрочното прекратяване на Програмата, като в тези случай следва да се счита, че Програмата е прекратена считано от датата на публикуване на това уведомление.

6.4. При настъпване на някое от посочените в настоящия Раздел 6 обстоятелства, Организаторът не носи отговорност и няма задължението да предоставя отстъпка по Раздел 4, т.4.1. и/или т.4.3. от настоящите Общи условия, когато условията за реализиране на правото на отстъпка са настъпили след датата на прекратяване на Програмата, съгласно т.6.3. по-горе.

7. Публичност

7.1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на Програмата на следната страница: www.kinti.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. С участието си в настоящата Програма, Участниците и Клиентите се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да ги спазват, включително техните срокове и параметри.

8. Защита на личните данни

8.1. Програмата се провежда при спазване на българското и европейско законодателство във връзка със защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

8.2. Организаторът поема задължението да пази конфиденциалността на предоставената му лична информация и се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците и Клиентите, станали му известни при участието им в Програмата.

8.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът и Участникът са уведомени, че личните им данни ще бъдат обработвани от Организатова в качеството му на администратор на лични данни в контекста на договорните отношения, както и за изпълнение на законови задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за счетоводството и др.

9. Допълнителни разпоредби

9.1. Всеки Клиент и/или Участник в Програмата може да получи необходимата му допълнителна информация относно Програмата на телефонен номер: 0700 35 005 (без допълнително таксуване).

9.2. Всеки възникнал спор между Участник/Клиент и Организатора на Програмата се решава доброволно между страните, а при невъзможност, както и във всеки случай, когато Участник/Клиент счита, че правата му по настоящата Програма са нарушени, има право да подаде жалба до адреса на управление на Организатора, посочен в т.1.1. от настоящите Общи условия и/или да сезира компетентните държавни органи, действащи на територията на Република България.

9.3. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия за приети и одобрени на 18.12.2021г. с Протокол-Решение на Изпълнителния Директор на „Макроадванс“ АД.

Имаш ли нужда от помощ?
Обади ни се.

0700 35 005

info@kinti.bg

София